Menu

Switch Language

9 می, 2019 - شرکت فریر - Archive
افزودنیهای غذایی …

افزودنیهای غذایی …

افزودنیها ترکیباتی هستند که حین فراوری مواد غذایی برای بهبود ویژگیهای حسی، فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و یا افزایش مدت زمان ماندگاری محصول مورد استفاده قرار میگیرند. افزودنیهای مواد غذایی بسیار

Filled under : رویداد شرکت
Comment Number : No Comment Yet