تغییر زبان

9 می, 2019 - Freerco - آرشیو
9 می, 2019 - Freerco - آرشیو
افزودنیهای غذایی …

افزودنیهای غذایی …

افزودنیها ترکیباتی هستند که حین فراوری مواد غذایی برای بهبود ویژگیهای حسی، فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و یا افزایش مدت زمان ماندگاری محصول مورد استفاده قرار میگیرند. افزودنیهای مواد غذایی بسیار

نویسنده : سیدمسعود تقوی